Etický kodex ve firmě

Co je to etický kodex? Etické kodexy stanovují  základní principy jednání a chování v organizaci. Těmto normám se říká etické zásady. Kodexy jsou ve firemním prostředí používány od 20. let 20 století.

Etické kodexy jsou nutné pro získání respektu a důvěryhodnosti ze strany klientů i obchodních partnerů. Často také slouží jako nástroj samoregulace. Takové svědomí firmy a ujištění, že je všechno jak má být. Kodexy stanovují hranice a zabezpečují, že vedení firmy ani její zaměstnanci nesleví ze svých zásad a zásad firmy, a to ani v případě krizové situace.

Etických kodexů existuje několik druhů:

  1. deklarace hodnot: Ta vychází z podnikatelské filozofie organizace. Shrnuje jak nahlíží podnik na etické problémy a dilemata. Obsahuje firemní krédoa zavazuje se k etické odpovědnost vůči zainteresovaným stranám
  2. etické kodexy: Poskytují komplexnost pohledu na činnost podniku, práva a povinnosti zaměstnanců. Umožňují veřejnosti objasnit na jakých principech společnost funguje a jaké jsou její cíle a hodnoty. Pokud ovšem není etický kodex jen planými slovy a nemá sloužit pro firmu jen jako reklama

Etické kodexy mají několik variant a úrovní, na kterých jsou postaveny. Mohou být vytvořené a závazné na úrovni jednotlivců, celého podniku, souhrnně pro profesní odvětví nebo v rámci dané korporace/asociace. Například různé komory (advokátní, lékařské,…). Stejně tak mohou být kodexy limitovány místem a svým dosahem působnosti. Kodexy nalezneme místní, regionální, národní, mezinárodní i globální.

Co v něm najdeme?

Důležitý je především obsah kodexu. Správný etický kodex by měl zahrnovat firemní hodnoty, postoje a normy chování. Měl by řešit např. témata: důvěryhodnosti organizace, konflikty zájmů, přijímání darů, sexuální obtěžování, rovnocenná práva zaměstnanců, ekologii, bezpečnost práce, péči o zdraví, zaměstnanců, zájmy akcionářů, vztah k vládě a vládním strukturám, k využívání informací, korupce,…

Všechny tyto témata jsou shrnuty do základních okruhů: respektování práva, čestnost a fér konkurence, bezpečnost a kvalita produkce, konflikty zájmů, jednoznačné odmítnutí, diskriminace, vztahy s dodavateli, oceňování účetnictví a uzavírání smluv, zneužívání a využívání informací v obchodním styku, korupce, sociální odpovědnost, ochrana životního prostředí, informace o majetku.

Kontrola?

Na dodržování kodexu většinou dohlíží ombudsman  (funkce rozšířena ze Švédska) nebo Human Resources manažeři. Kodex má smysl jen jsou-li za jeho porušení stanoveny sankce a jeho dodržování je zodpovědně kontrolováno. V současnosti jsou kodexy užívány především pro činnost hospodářských sdružení, profesionálních asociací a jejich členů a také v neposlední řase jednotlivých podnikatelských subjektů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Další článekEtika vs. NEetika
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.