Intelekt – Cesta ke štěstí i prokletí

Inteligence je schopnost člověka naučit se nové věci, přizpůsobit se prostředí, používat své znalosti a schopnosti v závislosti na změně prostředí a situaci. Schopnost reagovat, orientovat se a hledat nové cesty k vyřešení problémů. Mnohdy je ovšem inteligence nejen darem a předpokladem pro snadnější zvládání životních situací, ale může se stát také prokletím.

Schopnost uvažovat a domýšlet následky a rizika dění kolem nás i pocit zodpovědnosti za budoucnost lidstva či dopady našich vlastních činů a objevů – to vše může být neúnosné. Příliš mnoho starostí na jednoho člověka. Život géniů nikdy nebyl snadný. A je tomu právě kvůli jejich vysoké inteligence.

Inteligence je nikoli vlastností, ale komplexní rozumovou schopností. Intelekt je tedy „praktickou aplikací inteligence“. Intelekt je spojen s duševním i tělesným vývojem, především s myšlením a řečí. Na správný vývoj intelektu má vliv množství faktorů, a to již v prenatálním období vývoje lidské bytosti. Jedním ze základních prvků je genetická výbava. Těmi dalšími jsou vlivy okolí jako je společnost, podněty, vzory chování, výchova a proces učení.

IQ měření inteligence

Ke zjištění intelektuálních schopností je využit inteligenční kvocient IQ, který slouží k vymezení pásma, v němž se intelekt testované osoby nachází. Rozlišujeme pásma průměru, nadprůměru, geniality a podprůměru, a dokonce i defektu intelektu. Poruchy intelektu a jeho nízká hodnota může být způsobené tělesnými i psychosociálními faktory. U tělesných faktorů se jedná nejčastěji o úraz hlavy v prenatálním nebo i postnatálním stádiu vývoje lidského těla nebo genetickou vadu – například u Downova syndromu. Psychosociálním faktorem je nejčastěji nedostatek stimulů, izolace od společnosti a neschopnost socializace.

IQ je spojené s přemýšlením, hloubáním, shromažďováním faktů a dat. Díky inteligenci máme šanci rozpoznat smysl věcí, slov i situací. Představíme si situace i pravý význam symbolů. Dostaneme šanci nad problémy logicky uvažovat a rozhodnout se na základě faktů. Inteligence nám také umožňuje vnímat čas a navodit si pocit klidu.

Myslet hlavou

Ve všech naukách byla inteligence, v antice nazývaná pojmem moudrost, spojena především s oblastí hlavy. Hlava je sídlem rozumu. V řecké mytologii Palas Athéna, bohyně moudrosti vyskočila svému otci vládci bohů Diovy z hlavy. Existuje množství přísloví, které tento symbolismus potvrzují. „Mysli hlavou, používej hlavu, ztratit kvůli něčemu hlavu,…“

My dnes díky moderní vědě víme, že intelekt spadá do levé hemisféry mozku, kde sídlí analytické myšlení a schopnost zvažovat a ptát se. Intelekt umožňuje vytvořit si v mysli scénáře, co se stane když? Dává nám příležitost ověřovat si znalosti a zkoušet teorie v praxi. Domýšlet důsledky a hledat nová řešení.

Díky intelektu vnímáme slova, čísla a symboly a vidíme za nimi více než jen tvar nebo zvuk. Inteligence nám umožňuje proces učení a vnímání času tedy i porozumění minulosti. Představte si, že byste si nedokázali utvořit časový přehled, osu průběhu událostí. Neměli byste záchytný bod. Nebyla by minulost, současnost a budoucnost. To by se stalo bez schopnosti inteligence vnímat čas. Intelekt bývá často vnímán jako chladný a logický nástroj. Izolovaně fungující ve snaze ochránit nás před okolím.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner