Všeobecné obchodní podmínky

University of Applied Management

IČ: 03732177

se sídlem Žitná 562/10, Praha 2, 120 00

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://psychologieprokazdeho.cz, který je provozován University of Applied Management, Inc., odštěpným závodem, IČ: 03732177, se sídlem Žitná 562/10, Praha 2, 120 00, zaps. v OR vedeném městským soudem v Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka  76985 (dále jen „Provozovatel“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi University of Applied Management, Inc., odštěpným závodem, IČ:03732177, se sídlem Žitná 562/10, Praha 2, 120 00, zaps. v OR vedeném městským soudem v Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76985 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Definice:

1. Prodávající

Prodávajícím je University of Applied Management, Inc., odštěpný závod, IČ: 03732177, se sídlem Žitná 562/10, zaps. v OR vedeném městským soudem v Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76985

 

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními § 1810 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), dále osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, pokud jejími smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající, co by podnikatel, je smlouvou spotřebitelskou.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká přijetím objednávky Prodávajícím. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena a platba

Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Doprava“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 10 pracovních dnů. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu hradí náklady na poštovné Kupující.

 

7. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího: Cejl 40/107, 602 00 Brno.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
 • vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn:

Jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

9. Právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy:

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí prodávající jen za těchto výjimečných okolností:

 • skutečnost, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.
 • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).

 

10. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel tímto uděluje UAM souhlas se zpracováním jeho osobních údajů týkajících se využití Služeb UAM.
 2. UAM je tak oprávněna osobní údaje Uživatele využívat a třídit je společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel souhlas, pro účely nabízení produktů či služeb a pro další marketingové a obchodní účely.
 3. Uživatel má právo na informace o osobních údajích, které UAM o jeho osobě zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.
 4. Zjistí-li Uživatel, že UAM zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li UAM žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

11. Závěrečná ustanovení

 1. UAM výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání Služeb v rozporu s VOP může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.
 2. Uživatel bere na vědomí, že všechny činnosti Uživatele v rozporu s VOP, jež by mohly vést ohrožení funkčnosti Služeb poskytovaných dle VOP, a veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany UAM posuzovány jako porušení VOP a UAM je oprávněna Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám poskytovaným dle VOP, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je UAM oprávněna uplatnit okamžitě.
 3. Pokud by se stalo některé ustanovení VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 4. Společnost je oprávněna měnit či doplňovat VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Právní vztahy vzniklé na základě VOP a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2014.