DNA šifra našeho zdraví – Biologické příčiny duševních poruch

Jednou z hlavních příčin psychických poruch jsou biologické aspekty. Především vrozené dispozice. Celé tělo člověka je složeno z té nejdůležitější malé částečky a tou je genetická informace – DNA. Co znamená takhle zkratka?

DNA deoxyribonukleová kyselina, šroubovice vytvořená ze dvou vláken nesoucích kódovanou genetickou informaci, díky níž je možná stavba lidského těla od nejmenší buňky až po celého člověka. Ta část, která nese kódování stavební funkce se nazývá RNA – ribonukleová kyselina.

DNA se skládá z jednotlivých genů – molekul nesoucích RNA informace. Celá soustava nesoucí genetickou informaci se pak nazývá genom. A celistvá sada dědičných vlastností je genotyp. Konečná podoba jedince je ovlivněna nejen genotypem, ale také okolnostmi a působením vnějších faktorů.

Informace dědičnosti

Genetická příčina, tedy vrozená vada předaná v genotypu je díky moderní vědě potvrzená u poruchy mentální retardace. U mnoha dalších poruch je zatím výzkum jejich vlivu na výskyt nemocí v procesu ověřování.

K posunu v poznatcích přispívají nejen psychiatři, ale především geneticky, molekulární biologové a neurovědci. Shromažďují informace a hledají důkazy, které odhalují, že odlišnosti v chování a pravděpodobnost vzniku psychických poruch, jsou způsobeny jejich genetickými odlišnostmi. Každý jedinec je výjimečný díky jedinečné kombinaci genetické informace zděděné po rodičích. V psychické stránce a osobnostních vlastnostech to platí stejně jako u tělesných aspektů, například barva očí nebo vlasů, výška a rysy obličeje.

Genetika ovšem není všechno, člověk se nenarodí jako kompletně hotová osobnost. Osobnost se mění a utváří po čas celého života. Genetika nám pouze ukazuje jací můžeme a nemůžeme být. Je to jen základ. Přesto nás osobnostních charakteristiky určitým způsobem manipulují do způsobu života a reakcí, kterými budeme utvářet naši cestu a dokončovat vývoj.

Skládačka osobnosti

Není možné určit zda je více důležitá vrozená složka osobnosti nebo výchova a vliv okolí. Jisté je, že díky jiným genetických propozicím máme jiné neuronové sítě v mozku, jiné reakce a jinak vnímáme i prožíváme stejné situace. Naše myšlenkové pochody, neopakovatelné vnímání i prožívání, unikátní hodnocení i morální cítění – všechny tyto procesy jsou jedinečné díky základům v genetické informaci.

Aktuálně vědci předpokládají že skrze působení většího počtu genů dochází k určitému fyziologickému i patologickému působení a tedy také výskytu psychických poruch .

Biologické příčiny

V tělesné oblasti vycházejí biologické příčiny ze tří soustav: hormonální, nervové a imunitní. Tyto soustavy spolu neoddělitelné fungují a ovlivňují se.  Změny v kterémkoli z těchto systémů ovlivní také ostatní soustavy. Například změna v aktivitě nebo regulaci hormonální soustavy má dopad na nervový i imunitní systém a má potenciál ovlivnit vznik a rozvoj duševních poruch a nemocí.

Na vznik a rozvoj duševních poruch a nemocí má vliv nejen genetika, hormony, ale také vnější faktory. Z biologického oboru jsou to úrazy a traumata – nejčastěji úrazy hlavy a poškození mozku nebo různé druhy nezdravého záření. Vliv mohou mít také chemické reakce a látky, intoxikační procesy, především užívání návykových látek typu alkohol, tabák, drogy,…ty všechny poškozují zdravý a přirozený vývoj organismu. Dále mohou běžný stav člověka narušit paraziti, infekce a další onemocnění s dopadem na zdravý vývoj a funkci mozku a nervové či hormonální soustavy.

Biologických a fyzikálních příčin je mnoho, jsou to ovšem příčiny, které jsou většinou snáze patrné a jejich dopad na psychický stav pacienta je lépe předvídatelný a ovlivnitelný, než u faktorů vnějších, které působí na psychický vývoj člověka jako je vliv okolí a výchova. O těch se dozvíte více zase v zítřejším článku.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner