Transformační leadership – Jak vést lidi efektivně?

Ať člověk vede malý tým lidí nebo celou firmu, otázky, které si nejspíše klade, jsou stejné. Jak být efektivním leaderem? Jak vést pracovníky tak, aby daný tým nebo firma dosahovaly vytyčených cílů? Jak se k pracovníkům chovat a jak zadávat úkoly? Existuje velké množství teorií, které se zabývají leadershipem, tedy vztahem mezi leaderem a jeho následovníky. Některé se zaměřují na to, jaké by měl mít osobností vlastnosti leader. Některé se více zaměřují na situační kontext, ve kterém se vedoucí a jeho pracovníci nacházejí. Transformační leadership je jednou z novějších teorií. Zdá se, že je tento leadership v mnoha případech vhodným řešením problému a je odpovědí na otázku jak vést pracovníky efektivně.

Leadership

Dle Yukla lze leadership definovat jako jedincovo úsilí směřovat ostatní k naplnění stanovených cílů. Leader je člověk, který definuje nějakou situaci, určitou realitu a ostatní, jeho následovníci, toto stanovisko přijímají a chovají se v souladu s ním. Leader se může ke svým následovníkům chovat různým způsobem a vymezovat jejich úkoly odlišně. Zvolený způsob může do různé míry vést k dosažení stanovených cílů a k úspěchům. Jednou z teorií, která se zaměřuje právě na vztah mezi leaderem a jeho následovníky je transformační leadership.

Transformační leadership

Teorie transformačního leadershipu má mnoho příznivců a přitahuje velkou pozornost, v posledních letech ho zkoumali např. Judge a Piccolo. Leader v tomto přístupu pracovníky motivuje skrze neekonomické faktory, uplatňuje individuální přístup a svoje charisma. Tímto chováním své následovníky transformuje.

Transformační leadership se skládá ze čtyř složek, kterými leader působí na své následovníky:

1. Charisma

Leader dává najevo své hodnoty, závazek k organizaci a chová se morálně. Prostřednictvím charisma leader dosahuje takového chování následovníků, které je potřebné. Díky tomu se s ním jeho následovníci identifikují a důvěřují mu.

2. Inspirace následovníků

Leader následovníkům prezentuje vizi, která má být sdílená. Vize musí být atraktivní, splnitelná a žádoucí. Leader vyjadřuje své nadšení a zapálení pro věc. Díky tomu následovníci tuto vizi sdílejí a společně s leaderem usilují o její naplnění.

3. Osobní přístup

Leader vyjadřuje svým chování, že je pro něj každý z jeho následovníků důležitý. Leader přizpůsobuje své požadavky a chování každému z následovníků, zaujímá ke každému individuální přístup.

4. Intelektuální stimulace

Leader se snaží o to, aby následovníci sami aktivně hledali nová řešení problémů. Leader jim umožnuje převzít odpovědnost, podporuje je a vybízí je ke kreativitě.

Zařazení prvků tohoto stylu vedení se potvrdilo v pracovním prostředí jako přínosné. Judge a Piccolo zjistili, že leadeři, kteří splňují charakteristiky transformačního leadera, jsou podřízenými vnímaní jako efektivní leadeři a samotní následovníci transformačního leadera mají vyšší pracovní motivaci.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner