Učení jako nikdy nekončící proces

Jistě všichni si ještě pamatujeme na školní léta, kdy jsme se museli naučit desítky, stovky a někdy i tisíce stran učiva… Napsali jsme kontrolní písemku a?? Nejspíše jsme většinu z toho již zapomněli. Učení se ovšem netýká jen lidí, nýbrž také zvířat. Právě zvířata se rodí do značné míry naprogramovaná ke svému budoucímu chování. Mají totiž vrozené instinkty. Proces učení ovlivňuje u každého živočicha jeho nervová soustava. Čím je jemnější a na vyšší úrovni, tím více je živočich schopen učit se a o to méně je determinován těmito pudy.

U lidí je tato vybavenost špatná, proto je pro nás charakteristická dlouhá závislost mláděte na matce. Absence takových pudů se může jevit jako nevýhodná, ale zde právě vzniká příležitost k formování lidského potenciálu. Proto jsme obdařeni schopností učit se novému, osvojovat si vrozené a díky zvědavosti poznávat svět. To vše nás předurčuje ke schopnosti učení se.

Právě lidstvo dokázalo kvůli schopnosti učení se neuvěřitelné věci. Mění se naše chování, sociální cítění, vyvinuli jsme řeč.. A to máme od počátku poměrně stejnou genetickou výbavu. Zvířata se v průběhu tohoto vývoje chovají vesměs velmi podobně.

Všeobecná schopnost učit se trvá po celý život, nicméně u některých schopností je možnost naučit se omezená. Například je prokázáno, že pokud dítě nemá zkušenost s lidskou řečí do 6 let věku, pak ztrácí možnost naučit se řeč spontánně a moci je rozvíjet.

Druhy učení

Senzomotorické – týká se pohybů – dítě se učí chodit, oblékat se, zavázat si boty, kreslit, psát, hrát na piano a mnohé další. Jedná se o řetězení motorických úkonů.

Učení poznatkům – zde získáváme informace o světě. Informace můžeme získávat od rodičů či ve škole. Výsledkem tohoto procesu jsou pak vědomosti.

Učení metodám řešení problémů – všichni si jistě pamatujeme na matematické slovní úlohy. Právě jejich řešením užitím známých postupů jsme si postupně osvojili schopnost řešit tyto úlohy rychle a bezproblémově. Všeobecně při tomto procesu učení využíváme gramatická pravidla, mateřský jazyk, jazyk cizí. Rozvíjíme tím myšlenkové procesy, intelektuálové dovednosti a schopnosti.

Sociální učení – osvojení si sociálních dovedností a formování motivů a charakteru.

Výše uvedené druhy jsou samozřejmě provázané. Například u sportu musíme být schopni senzomotorického učení, naučit se pracovat v kolektivu, přijmout prohru, rozvíjet své volní vlastnosti a charakter.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner