Učení nás provází po celý život

0
93

Učení hraje důležitou roli ve vývoji člověka, podílí se na jeho změnách. Lidé si na základě životních zkušeností osvojují nové znalosti, dovednosti i postoje. Učí se, jak jednat s lidmi a řešit nejrůznější problémy. Životní zkušenosti ovlivňují lidské citové prožívání a podílejí se na formování osobnosti.

 

Předpokladem schopnosti učit se je funkční paměť, tedy schopnost zaznamenávat a uchovávat nové poznatky tak, aby bylo možné je později využít. Užívání jazyka, tedy možnost efektivně kódovat informace a jejich ukládání do paměti, nám zlepšuje schopnosti učení. K záměrnému učení člověk využívá dalších struktur, např. myšlení a vůli. Některé relativně jednoduché typy učení sdílíme s ostatními živočišnými druhy.

 

Jelikož proces učení zaujímá zásadní místo v pedagogické psychologii, vznikla psychologická disciplína zvaná psychologie učení. V širším pojetípředstavuje učení získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života. V tom užším pojetí se jedná o záměrné získávání vědomostí a dovedností.

Zákony učení

Zákon motivace zkoumá vnější a vnitřní motivy a faktory ovlivňující motivaci v učení. Rozlišujeme motivaci vnitřní a vnější, primární a sekundární, pozitivní a negativní. Petty shrnul motivační faktory pod zkratkou FOCUS (F-fantazie, O-ocenění, C-cíle, U-úspěch, S-smysl).

Motivace jedince k učení je ovlivněna mimo jiné i systémem odměn a trestů. Je dokázáno, že odměna neboli kladná motivace dává člověku více, než trest. Poskytuje jedinci více informací o správném chování.

Zákon opakování byl poprvé popsán Thorndlikem a popisuje skutečnost, že opakování je stěžejní pro učení a zapamatování si.

Thorndlike popsal i zákon zpětné informace. Tento zákon zkoumá význam zpětné vazby neboli feedbacku.

 

Každý z nás si vytvořil jiný systém učení, který mu vyhovuje. Ať už se jedná o rychlé učení se například před zkouškou, či dlouhodobé osvojování si dovedností. Využíváme mnemotechnické pomůcky, přirovnání, příběhy. Nejlépe se člověk naučí a zapamatuje vždy jen praxí! Každodenním využitím naučených a osvojených poznatků.

 

Pokud se chcete dále vzdělávat v oblasti leadershipu, komunikace, či si osvojit nové postupy pro výběr pracovníků, navštivte naše workshopy. Více informací naleznete zde!

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.