Učení nás provází po celý život

Učení hraje důležitou roli ve vývoji člověka, podílí se na jeho změnách. Lidé si na základě životních zkušeností osvojují nové znalosti, dovednosti i postoje. Učí se, jak jednat s lidmi a řešit nejrůznější problémy. Životní zkušenosti ovlivňují lidské citové prožívání a podílejí se na formování osobnosti.

Předpokladem schopnosti učit se je funkční paměť, tedy schopnost zaznamenávat a uchovávat nové poznatky tak, aby bylo možné je později využít. Užívání jazyka, tedy možnost efektivně kódovat informace a jejich ukládání do paměti, nám zlepšuje schopnosti učení. K záměrnému učení člověk využívá dalších struktur, např. myšlení a vůli. Některé relativně jednoduché typy učení sdílíme s ostatními živočišnými druhy.

Jelikož proces učení zaujímá zásadní místo v pedagogické psychologii, vznikla psychologická disciplína zvaná psychologie učení. V širším pojetí představuje učení získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života. V tom užším pojetí se jedná o záměrné získávání vědomostí a dovedností.

Zákony učení

Zákon motivace zkoumá vnější a vnitřní motivy a faktory ovlivňující motivaci v učení. Rozlišujeme motivaci vnitřní a vnější, primární a sekundární, pozitivní a negativní. Petty shrnul motivační faktory pod zkratkou FOCUS (F-fantazie, O-ocenění, C-cíle, U-úspěch, S-smysl).

Motivace jedince k učení je ovlivněna mimo jiné i systémem odměn a trestů. Je dokázáno, že odměna neboli kladná motivace dává člověku více, než trest. Poskytuje jedinci více informací o správném chování.

Zákon opakování byl poprvé popsán Thorndlikem a popisuje skutečnost, že opakování je stěžejní pro učení a zapamatování si.

Thorndlike popsal i zákon zpětné informace. Tento zákon zkoumá význam zpětné vazby neboli feedbacku.

Každý z nás si vytvořil jiný systém učení, který mu vyhovuje. Ať už se jedná o rychlé učení se například před zkouškou, či dlouhodobé osvojování si dovedností. Využíváme mnemotechnické pomůcky, přirovnání, příběhy. Nejlépe se člověk naučí a zapamatuje vždy jen praxí! Každodenním využitím naučených a osvojených poznatků.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner