Ovlivňují postoje naše chování?

Pod pojmem postoj si můžeme představit komplexní tendence reagovat poměrně stálým a charakteristickým způsobem na určité situace, které se vyskytují opakovaně. Tyto postoje nemáme vrozené, ale vytváříme si je v průběhu života. Ovlivňují nás nejen skupiny osob, do kterých patříme, jako je rodina, spolužáci ve škole, pracovní kolektiv. Ovlivňují nás také masové sdělovací prostředky, sociální sítě a další faktory, které na nás v průběhu života působí.

Postoj může být sebehodnocení, stereotyp, předsudek, hodnota i názor. Existuje několik teoretických přístupů k postojům podle počtu dimenzí. Nejširší model postojů obsahuje tři složky a nazývá se trojdimenzionální model. Obsahuje složku kognitivní (přesvědčení o něčem), emocionální(libost a nelibost) a konativní (tendence jednat určitým způsobem).

Vztah postojů a chování

Jedním z témat sociální psychologie byl vztah postojů a chování. Všeobecně se předpokládalo, že z postojů lze predikovat chování člověka. Což se ukázalo jako omyl.

La Pieére (odtud lapieérův paradox) prováděl experiment, ve kterém se telefonicky ptal různých hotelů, zda ubytují manželé z jedné etnické menšiny. Ačkoliv se po telefonu naprostá většina hotelů vyjádřila negativně, když manželé dorazili na místo, odmítlo je ubytovat pouhé 1%. Wicker, který pomocí metaanalýzy dřívějších výzkumů potvrdil lapieérův paradox, podotkl, že chování je ovlivňováno více faktory než jen postoji.

Sociální psychologové se při zkoumání postojů logicky zaměřili také na změnu postojů a na otázku, co vede lidi k tomu, aby svůj postoj změnili. Za hlavní změnu pak lze považovat přesvědčování. To silně ovlivňuje charakteristiky komunikátora, kam může patřit například atraktivnost, věrohodnost, charisma a další.

Jedna z teorií změny postojů, tzv. balanční teorie, pracuje se stavem rovnováhy a nerovnováhy. Pokud lidé se nacházejí v ideálním stavu, nemají potřebu své postoje měnit. Pokud ovšem přijde stav nerovnováhy, lidé mění své zavedené postoje tak, aby znovu nastolili svoji rovnováhu.

Postoje nám slouží k lepší orientaci ve světě a jeho porozumění. Orientace pomocí postojů umožňuje zjednodušené hodnocení reality, usnadňuje volbu vhodného chování a eliminují to nevhodné.

Aniž bychom si to uvědomovali, dodávají nám postoje určitou jistotu při řešení různých problémů. Díky nim si vytváříme základní modely chování, které jsou společností buď přijímány a považovány za vhodné, nebo naopak jsou odmítány a trestány.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner