KRIZE – Hranice mezi normálností a poruchou

Ne všechny psychické jevy, které mohou člověka potkat, lze automaticky považovat za poruchu. Existuje určité neutrální pásmo, hranice mezi normálností a nemocí. Stav, do kterého se za jistých okolností dostávají i zdraví jedinci. Jednou za čas my všichni.

Sice jen na krátkou chvíli, ale zcela přirozeně v reakci na vypjaté situace a nenadálé okolnosti. Myslet si, že lidská psychika je jednoduchá černobílá záležitost by bylo velmi pošetilé. Člověk musí reagovat na podněty ve svém okolí a změny stavu přiměřenou reakcí, nic necítit není v pořádku. To, že nás při vyšším tlaku okolí a větším psychickém vypětí, nervozitě nebo nebezpečí a strachu, nutí naše psychika a nervová soustava reagovat a sklouznout ze své naučené běžné normy chování, je naprosto normální a předvídatelná situace.

První a nejčastější z těchto situací a následných reakcí je “krize”. Je to fenomén, který se týká lidského pokolení jako celku. Krize je nejčastější psychicky náročnou situací, do které se člověk dostává a je pro dějiny lidstva každodenním chlebem. Má přímou souvislost s duševním rozpoložením jedince. V psychologii a psychiatrii je pojem krize vymezen na oblast člověka a jeho změny duševního stavu. Krize se za život nevyhne žádnému člověku. Je to přirozená reakce našeho vědomí na nenadálou novou situaci. Na problém, který člověk nemůže okamžitě snadno vyřešit. Krize je zapříčiněna událostmi nebo situací, které je nutné, co nejdříve vyřešit a změnit současný stav věcí. Říká se, že problémům se máme postavit čelem, jenže to ne vždy v případě krize může pomoci. Krize totiž vyvolává duševní nerovnováhu v naší psychice a tím aktivuje negativní emoce. Tento stav by měl být pouze přechodný u psychicky zdravého jedince, pokud trvá delší dobu, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Crisis pochází z latinského slova, které lze přeložit jako svár a rozpolcení. Přináší pocit, že postižená osoba nemá vládu sama nad sebou. Velmi přiléhavý název pro stav, kdy ztrácíte možnost ovládat vlastní život.

Ochromeni vlastní emocí

Nejtypičtějším pocitem, který doprovází krizi je bezmoc. Neschopnost nepříjemnou situaci změnit a nedostatek prostředků pro nápravu. Tento jev pak vyvolává celkové napětí a úzkost. Negativní emoce získávají na síle a pokud není situace vyřešena, dokážou člověk úplně pohltit. Člověk pociťující krizi je svými negativními pocity zcela ochromen a neschopen se z kruhu vymanit. Postižený krizí má pocit neschopnosti a nevidí východisko ani možnost úlevy. Negativní emoce ve vyšší intenzitě a při delším působení přenášejí napětí i do tělesní oblasti a následkem mohou být také fyzické zdravotní komplikace. Krize se většinou rozšíří do podoby existenciálního problému. Člověk, který se nachází v krizi, ztrácí schopnost ovlivňovat svůj život, rozhodovat se a schopnost dívat se na sebe jako na samostatného jedince. Ztrácí vlastní identitu a vůli změnit situaci.

Soukromé peklo nebo spása

Paradoxně o krizi může rozhodovat a ukončit ji pouze osoba, které se přímo dotýká. Krize se omezuje na jedince, kterého potkala změna situace a dějí se mu negativní následky. Krize je tedy z psychologického hlediska definována osobou, která krizi prožívá a pokud ji tak ona sama vnímá. Není jednoduché zvenčí pochopit, co se děje v lidské duši a v hlavně postiženého nenadálou duševní nerovnováhou. Krize je individuální prožívání těžké situace, která nemusí mít stejné aspekty a intenzitu při pohledu zvnějšku. Jedná se o přístup jednotlivce a jeho dispozice k vnímání a prožívání emocí a situace. Na každého jedince může stejná situace, ve které se ocitá například s kolegou nebo někým blízkým, působit zcela jinak. U někoho stejná změna vyvolá krizi a u jiného ne. Někdo se z nerovnováhy vzpamatuje během chvíle a druhého na několik dní zcela ochromí.

Lidé jsou jedineční a jejich psychika má právo reagovat a vypořádávat se s vlivy okolí svým vlastním tempem. Pokud by krize přetrvávala delší dobu a povážlivě zasahovala do života postiženého jedince, je na čase vyhledat odbornou pomoc. Krize by se mohla při takovém delším a intenzivním působením přetransformovat v chronickou nemoc a vést až k sebevražedným myšlenkám, které se pacientovi zdají být jediným východiskem. Pokud ovšem jedinec na krizi reaguje běžným způsobem, pomůže mu učinit nová rozhodnutí a změny na existenciální úrovni. Může být příležitostí k významnému posunu a seberozvoji. Krize nemusí být vždy špatná. Je to ono příznačné dno, od kterého se lze odrazit. Pro jednoho příležitost, pro druhého může být koulí na noze, která jej stahuje do hlubin. Vždy je nutné zacházet s příznaky krize a osobami jimi zasaženými s porozuměním a trpělivostí. Pozorovat a nabídnout pomocnou ruku, bude-li to třeba.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner