Představivost a tvořivost – Dejme prostor novým myšlenkám

Albert Einstein:  „Představivost je důležitější než vědomosti.“

V minulých stoletích byla tvořivost a fantazie hlavním zdrojem nových myšlenek a významným pramenem poznání. Imaginace tak byla považována za zdroj inspirace. Co je přesně definováno pojmy fantazie, představivost a tvořivost? A k čemu je využíváme v našem životě?

Představivost je psychický proces, který vede ke vzniku pamětních představ, které jsou mentálními reprezentacemi dřívějších senzoricko-vjemových, případně citových zážitků. Fantazie je děj, jehož výsledkem jsou představy, které nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je v nich něco změněného nebo nového.  Při jejich vytváření čerpáme z pamětních představ, které jsou různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce nebo nových souvislostí. V českém jazyce máme pro představivost synonymum, a to obrazotvornost.

Hranice mezi představivostí a fantazií je velice tenká. Oba psychické procesy i jejich produkty se ustavičně prolínají a vzájemně ovlivňují.

Představivost slouží k vytváření mentálních reprezentací vnějšího světa, případně k jejich dalšímu zpracování. Fantazie nám nabízejí alternativu k realitě, tím přispívají k udržení duševní rovnováhy a fungují jako svépomocný léčivý prostředek. Umožňují člověku najít útočiště v tíživé životní realitě.

Zdraví lidé si uvědomují, že fantazie jsou produktem jejich vnitřního prožívání. Některé jedince, kteří mohou mít problém s přizpůsobením se vnějšímu světu, mohou ale tyto fantazie do značné míry pohltit.

Tvořivostí k odstranění napětí

Tvořivostí se rozumí komplexní schopnost, která je výsledkem zdařilé syntézy kognitivních schopností, vlastností osobnosti a některých motivů. Projevuje se produkcí nových, originálních a vhodných myšlenek a nápadů.

Uplatňuje se také v myšlení. Guilford rozlišil konvergentní a divergentní myšlení. Konvergentní myšlení využíváme při řešení úloh, které mají jediné nebo jednoznačné řešení. Divergentní myšlení vede k vytvoření různých alternativ a uplatňuje se při řešení problémů, které mají několik různých řešení, nebo k jejich vyřešení vede několik rozdílných cest.

Pokud se řadíte mezi tvořivé osobnosti, využíváte spíše divergentní myšlení. K řešení problému ale potřebujeme také konvergentní myšlení. Nelze je od sebe rozdělit, neboť při divergentním myšlení vytvoříme řadu možných řešení problému a pomocí konvergentního myšlení pak vybíráme to nejvhodnější z nich.

A jak můžete zjistit, které myšlení u někoho převažuje? Vyzkoušejte si jednoduchý test. Při zjišťování dominantní hemisféry (pravá nedominantní hemisféra je typická pro divergentní myšlení) se sleduje pohyb očí.  Položte osobě, u které chcete zjistit tuto skutečnost, jednoduchou otázku: Jaká je vaše nejoblíbenější píseň? Údajně 75 lidem ze 100 se v takové chvíli vychýlí pohled vlevo nebo vpravo. Oční motorické zóny pravé hemisféry vychylují pohled vlevo a naopak.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJak se naučit říkat „NE!“?
Další článekŽivotní cyklus firmy
Studium ekonomiky podniku mi pomohlo získat přehled v daních, účetnictví, financích podniku, marketingu a v dalších oblastech. V roce 2016 jsem svůj přehled rozšířila i o oblast řízení rizik ve firmách a institucích. Aktuálně se věnuji online marketingu, redakční činnosti a v brzké době také pedagogice.