Pudy a jejich poruchy – Když se stane chyba v matrixu

Lidé se od zvířat liší svou schopností přemýšlet, cítit a rozhodovat se na základě vyšších hodnot a motivů než jen jejich fyziologických potřeb. Přesto i lidské pokolení si nese ve své genetické výbavě základní pudy, které jsou nezbytné pro přežití všech druhů.

Pudy jsou tendence, které nás směrují k činnostem za účelem uspokojení našich základních potřeb. U člověka na rozdíl od zvířat jsou pudy upraveny a zmírněny vývojem, výchovou a učením. Limitovány a formovány společenskými a kulturními vlivy, morálními vzory i myšlením.

Síla a intenzita pudového jednání je pro lidi stejná jako v říši zvířat, realizace našich potřeb ovšem probíhá individuálně a jedinečně. Člověk je ovládám především základními pudy, mezi které patří v první řadě pud zachování vlastní existence = přežití a zajištění potravy. Druhým nejsilnějším a nejdůležitějším pudem je snaha o zachování druhu tedy pud sexuální spojený s rodičovským pudem péče o potomky. Slabším je pak již pud sociální.

Stejně jako u všech dalších psychických oblastí člověk i jeho pudy může postihnout porucha. Poruchy pudů se liší svojí závažností, velmi výrazně mohou však ohrožovat životy postiženého i jeho okolí. Pud je vrozeným nutkáním a pokud se jeho funkce naruší, vede k výrazným změnám v chování.

Poruchy, které ohrožují život

Zjevnou poruchou pudu sebezáchovy je tendence k sebepoškozování a sebevraždě. Sebepoškození může být použito jako únik a úleva při psychické tíži a nerovnováze. Poškozování může být ovšem také motivováno dosažením zisku, pozornosti a jako citové vydírání. Sebevražda je úmyslným ukončením vlastního života. Převážně z důvodu psychické choroby. Druhou variantou je pak racionální volba sebevraždy jako konce problémů, které dotyčný v životě má například dluhy nebo pocit viny.

Porucha pudu sebezáchovy se také promítá do poruch příjmu potravy jako je například bulimie tzv. vlčí hlad, kdy postižený pozře vše, co je k dispozici. Méně známými poruchami příjmu potravy jsou polyfagie (konzumace nadměrného množství jídla bez pocitu uspokojení a nasycení), sitiofobie (odmítání jídla kvůli psychické motivaci). Jedním z nejznámějších problémů je porucha anorexie (výrazné snížení příjmu potravy nebo úplné odmítání potravy).

Poruchy pudu zachování druhu jsou většinou spojené se sexuálními poruchami, dysfunkcemi a zvýšenou či sníženou intenzitou aktivity. Často se projevují v oblasti pohlavní identity a emocí. Nejzávažnějším projevem jsou poruchy sexuální preference například pedofilie.

Porucha pudu rodičovského se projevuje sníženou úrovní pudu a vede k nedostatečné péči o děti, zanedbávání či zneužívání a týrání nebo naopak zvýšenou a nezdravě přehnanou péčí, zvýšenou ochranitelskou péčí a úzkostlivostí.

Posledním pudem, který může být postižen poruchou je pud sociální, který se projevuje ve vztahu k dalším lidem. Odchylky v jednání s ostatními lidmi, výrazné a excentrické chování, diskrétní a odtažité nebo přehnaná familiárnost. Extrémy z obou stran jsou projevem poruchu funkce tohoto pudu. Ideální není samotářství, ale ani přehnaná otevřenost a vstřícnost.

Pudy jsou základním nastavením, naším vrozeným mechanismem, jež nás směřuje k přežití nás i našich potomků. Pokud dojde v těchto základních programech našeho chování a motivace k nějaké chybě, nese s sebou většinou velmi závažné následky a kompletně ovlivní celý život jedince i jeho okolí. Je důvod, proč příroda tyto pudy do naší genetické informace zapracovala a faktem zůstává, že bez nich bychom se úspěšně nedostali až tam kde je naše civilizace nyní. Osud každého živočišného druhu závisí na jeho přežití a na blahu jejich potomků. Díky těmto pudům nemají rodiče sklony k opuštění svých potomků ani je nepřipojí na obědové menu. Díky pudům ochraňovat a živit své potomky. Díky sociálnímu pudu dokážeme přežít ve společenství, které nám poskytne lepší ochranu a možnost rozvoje našich schopností. Posunu civilizace. Bez pudů by lidstvo zkrátka daleko nedošlo.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner