Tajemství osobnosti – Co říká psychologie?

Fráze typu: „On je opravdová osobnost!“ nebo mít silnou a osobnost a pevný charakter používáme denně. Osobnost sama o sobě je používána převážně v pozitivním smyslu a vyjadřuje kvality a vlastnosti, které na dotyčném obdivujeme. Víme, o čem mluvíme nebo se jen podvolujeme kulturní a jazykové tradici? Termín osobnost pochází z původního latinského pojmu „persona“ – v antice to bylo slovo pro divadelní masku. Co si vlastně pod pojmem osobnost představíme?

Co je osobnost?

Osobnost je jeden z nejsložitějších objektů zkoumání. Psychologie definuje osobnost několika způsoby. Napříč historickými obdobími se tématem lidské osobnosti zabývalo množství vědců, psychologů a filozofů. Dnešní moderní psychologie na základě staletí těchto výzkumů, úvah a pozorování, nahlíží na lidskou osobnost třemi optikami: statickou, dynamickou a společenskou.

Osobnost je tedy jedinec, který je hodnocen v závislosti na svém zapojení v procesu seberealizace a v rámci interakcí s prostředím a ostatními tvory. Laicky řečeno je osobnost psychologické a fyzické propojení systémů člověka, které mají vliv na jeho přizpůsobování se a reagování na okolní prostředí.

Osobnost je sestava trvalých vlastností, které definují individualitu jedince a projevují se skrze seberealizaci a uskutečňování našich životních snů a cílů. Osobnost je komplexním fenoménem tvořeným z biologických, sociálních i psychologických aspektů člověka. Osobnost je chování a přístup, jakým se projevujeme navenek ve vztazích k ostatním, vůči svému okolí a celé lidské společnosti. Jaké hodnoty a chování volíme a jak je realizujeme.

Osobnost jako lego

Abychom skutečně pochopili lidskou osobnost, můžeme využít principu skládačky. Lidská osobnost je jako lego nebo puzzle chcete-li. Aby správně fungovala, musí do sebe zapadat všechny dílky. Obecněji se osobnost skládá ze schopností (vlastností) a rysů.

Mezi schopnosti řadíme psychologické vlastnosti jedince, jež mu umožňují naučit se nějaké činnosti a vykonávat je. Schopnosti jsou utvářeny vlohami, to jsou vrozené předpoklady pro vznik určité schopnosti. Například nadání, talent, genialita – v celku pak tvoří souhrn rozumových schopností, který jsme zvyklí označovat jako inteligenci. Inteligenci dokážeme změřit pomocí IQ testů v závislosti na reakcích člověka s ohledem na jeho věk. Kromě rozumových schopností naši osobnost silně ovlivňují také schopnosti senzomotorické(pohybové, smyslové, koordinace pohybů a vjemů)

Druhou hlavní složkou osobnosti jsou její rysy. Obecně je nazýváme jako rysy povahové, které udávají, jakým způsobem prožíváme, jednáme a chováme se vůči ostatním. Rysy jsou utvářeny temperamentem a charakterem.  Temperament je dán biologicky a určuje dynamiku celého chování i prožívání osobnosti, stejně jako vznik a také průběh emočních vztahů.

Charakter je naopak popis sebe samého. Je utvářen skrze sociální determinaci, tedy naším prostředím, kulturou a společenskými kontakty, vzděláním, vzory a morálními zásadami. Charakter zjednodušeně popisuje vztah jednotlivce ke společnosti.

Hlavní znaky osobnosti

Osobnost je tedy podle všeho skutečně velmi komplikovaná záležitost. Ostatně jako všechny zákoutí psychologie a snaha o pochopení lidského myšlení. Shrnuto a podtrženo lidská osobnost:

  • Sjednocuje (integruje) psychické procesy, stavy a vlastnosti
  • Je v neustálé interakci s „vnějším světem“
  • Funguje dynamicky
  • Determinuje chování a prožívání
  • Odlišuje člověka od ostatních lidských jedinců

A právě díky složité struktuře a množství vlivů je nasnadě ocenit skutečně silné a inspirující osobnosti pozitivně mířenými frázemi v rámci našeho kulturního prostředí. Jde totiž skutečně o společné umělecké dílo přírody a zázraku stvoření.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner