Jak správně řídit změnu ve firmě?

V článku Řízení změny v organizaci jsme si objasnili hlavní dvě změny, kterými může vaše společnost projít. Buď se jedná o zásadní strategickou změnu, či běžnou provozní. Ať už se v dané chvíli podstupujete jakoukoli změnu, vždy musíte pamatovat na to, že je nutné mít dostatek času, finančních prostředků a také dostatek pracovníků, kteří se na změně budou podílet a řídit ji tím správným směrem.

Dnes vám uvedeme jeden z možných principů změny, který je použitelný v maximálním rozsahu realizace.

4-fázový princip konceptu změny

Tento koncept změny vypracovali Thomas B. Lawrence, Bruno Dyck, Sally Maitlis, Michael K. Mauws. Tato metoda chápe změnu jako cyklickou záležitost a každá z fází vyžaduje specifické zdroje a lidi. K efektivnímu prosazení změny touto metodou je nutné v každé fázi najít klíčovou osobu, která danou fázi změny realizuje. Současně tím si ve firmě vytváříte prostředí pro budoucí zavádění změn tak, aby proces měl hladší průběh.

  1. Využití vlivu k prosazení nápadu

Klíčovou osobou této fáze je misionář, kteří přejímá myšlenky o změně od vizionáře a přesvědčuje budoucí účastníky o její vhodnosti. Má přehled o neformálních vztazích.

Cílem je připravit dotčené osoby na budoucí změny, získat jejich souhlas a případné návrhy na zlepšení. Extrémní důležitost této fáze spočívá v naslouchání dotčených osob. Nejen, že mohou mít řadu dobrých nápadů na vylepšení dané změny či samotného procesu, nicméně můžete včas identifikovat i možná rizika související s neochotou danou změnu přijmout. Vždy je lepší být připraven na případné odpůrce změny.

  1. Použití autority ke změně postupů

Klíčovým článkem je zde lídr. Přichází na scénu po úspěšně dokončené aktivitě misionáře. Lídr disponuje takovými kompetencemi, aby mohl prosazovat změny a řídit jejich proces. Důležité je, aby vládl přirozenou autoritou umocňující jeho vliv.

Cílem této fáze je konkrétní realizování změny včetně komunikace o jejím průběhu až do jejího konce. Od misionáře lídr přesně ví, kdo se změnou souhlasil a kdo nikoli. Má tedy přehled o jednotlivých rizicích a tomu by měl přizpůsobit i komunikaci ohledně procesu změny. Tedy frekvenci, množství sdělovaných informací, co sděluje a komu.

  1. Zakotvení změny do technologie

Klíčovou osobou je zde architekt. Většinou pracuje paralelně s lídrem, avšak architekt zapracovává změnu dle odbornosti. Důraz je u architekta kladen na preciznost, systematičnost, jednoznačnost a komunikativnost. Tedy všechny změny zapracovává do technologie organizace tak, aby byly jednoznačné a použitelné.

Cílem této fáze je změna zapracovaná do obvyklé struktury procesů organizace společně s monitorováním hladkého průběhu implementace změny a optimální mírou akceptace pracovníků.

  1. Vytváření kultury příznivé pro stálé změny

Klíčovou roli zde hraje pedagog. Jeho činnost spočívá ve vytváření nového klimatu organizace. Tedy takové, které je vhodné pro změny.

Cílem této fáze je finálně dokončená změna firemního klimatu ve smyslu prostředí, které je nakloněné inovacím. Prostředí, které skrze pracovníky samostatně/skupinově přináší návrhy pro inovace.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner