Moderní trendy řízení – Projektový management

Všechny důležité obory se neustále vyvíjejí. Tento trend neminul ani manažerské řízení. Moderním postupem je využít managementu projektů. Projektový management je založená na filozofii přístupu k řízení ve formě jednotlivých projektů, které mají přesně daný cíl a časové rozmezí v němž je nutné dílčí procesy a úkoly splnit. Pro tento typ řízení je typické, že manažer pracuje s jasně definovanými náklady, postupy, nástroji a dosáhne zadané kvality výstupu.

Zjednodušeně z definice projektového managementu, se jedná o metodiku, která je specifická pro naplánovaný projekt a řízení realizace a procesů.

Projektový management je souhrnný název pro jednotlivé řízení, koordinování a management projektů. Správné řízení projektů se skládá z projektové komunikace, týmové spolupráce, postupuje po logicky navazujících fázích a úsecích. Využívá technik a nástrojů řízení projektů a organizační činnosti.

Prvním krokem managementu projektů je stanovení si specifických technik a nástrojů, které bude tým používat. Je nutné definovat si požadavky na projekt, vytvořit koncept, zahrnout předpisy a normy tak, aby bylo naplněno zadání. Posléze se zváží možnosti organizační struktury a sestaví se projektový tým. Dalším krokem je nezbytné zajištění projektové komunikace celého týmu a zajištění spolupráce členů na zadaných úkolech. Tým si společně stanoví jasnou metodiku plánování a aplikace činností pro projekt. Zamyslí se a sestaví analýzu SWOT z níž vyčte podklady pro preventivní opatření.

Další fází je stanovení projektové kontroly. K té jsou zapotřebí proaktivní i reaktivní kontrolní systémy a varianty řízení změn spolu s aplikací opravných opatření. Do kontroly patří také průběžné sledování plnění projektových procesů a cílů. Díky ní je včas patrné, zda fungují procesy správně nebo je nutné učinit opravná opatření a zareagovat na nastálou komplikaci. Díky kontrolním mechanismům je také snadno dostupné okamžité hodnocení a stav projektu v reálném čase. Stav projektu a odchylky od požadovaného cíle dílčích procesů lze okamžitě napravovat aplikací nových řešení a odstraněním komplikací, či úpravě procesů, tak aby se plnění cíle vyhnulo rizikovému procesu.

Nejdůležitější součástí je ovšem řízení týmů a motivace jeho členů. Na tom je postavený projektový management, kdy každý jedinec má své úkoly, které sdílí s ostatními, ale je za ně zodpovědný a má podpůrný systém ve zbytku týmu. Celý tým tedy ví, co ostatní dělají a jak jejich úsilí pokračuje a mlže se proto lépe orientovat ve svém zadání, konkrétních cílech projektu i celkovému cíli a podobě, kterou má jejich snažení mít za výsledek. Zároveň se tak členové týmu učí novým věcem a rozšiřují si kompetence.

Základními parametry projektu jsou čas, náklady, předmět projektu, zdroje, míra nejistoty a rizika a kvalita realizovaných výstupů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner