Duševní zdraví na pracovišti III. – Akční plán v 7 krocích

Psychické problémy mohou postihnout každého, a to bez ohledu na věk, nebo prostředí, ve kterém se pohybuje. Nejběžnější duševní nemocí je deprese a úzkost. Tyto nemoci může způsobit také dlouhodobý stres, nespavost, problémy v práci. Jak tedy zaměstnancům ještě více pomoci? V práci trávíme až třetinu života, proto bychom se tam měli cítit dobře.

1. Krok – Komunikace a konzultace

Kvalitou duševního zdraví je nutné se zabývat na úrovni organizace. V nejlepším případě může být v organizaci ustanovena skupina pracovníků, která se bude touto problematikou zabývat. Ve skupině by mělo být zastoupeno jak vedení společnosti, tak i odbory či členové podnikové rady, zaměstnanci, zástupci personálního oddělení a pracovního lékařství.

Jestliže ve firmě bude vytvořen akční plán, je nutné jej komunikovat se všemi zaměstnanci. Pracovníci by se měli podílet na rozhodovacím procesu při jednání o stresu a psychických problémech.

2. Krok – Shromažďování informací

Průzkum s hodnocením rizika může přinést informace, nicméně je nutné je doplnit širším přehledem o podpoře duševního zdraví. V nejlepším případě je možné provést průzkum mezi zaměstnanci, čímž je možné zjistit jejich potřeby a názory na program duševního zdraví.

Možné příznaky psychických potíží jsou nedokončená práce, pokles produktivity, nižší kvalita práce, zvýšená absence způsobená nemocí, zhoršení týmové práce.

3. Krok – Stanovení cílů

K vyhodnocení účinků činnosti je nutné stanovit si cíle. Prvotními cíli může být informovanost o daném programu, porozumění a připojení se k podnikovým aktivitám, vytvoření pocitu pohody.

4. Krok – Zpracování konkrétních plánů a opatření

Zpracování plánů znamená tvorbu jednotlivých kroků, jak dosáhnout vytyčených cílů. Při tvorbě je nutné do procesu zapojit i pracovníky a vycházet vstříc jejich potřebám.

Složky, které by měl zahrnovat plán, jsou informační kampaň, výcvik pracovníků i vedoucích, akce proti šikaně, připravené postupy pomáhající lidem postiženým nějakými duševními problémy.

5. Krok – Realizace příslušných akcí

Realizace plánů by měla probíhat na všech úrovních podniku a měla by být podpořena dostatečnou komunikací. Nutnost je také vytvořit v písemné podobě plán opatření v oblasti duševního zdraví pro celý podnik. Díky tomu pak bude možné vyhodnocovat, jak si ve firmě vedete v průběhu času v celém rozsahu problematiky duševního zdraví.

6. Krok – Hodnocení opatření

Pravidelně by mělo probíhat vyhodnocení účinků činností s cíli, které byly stanoveny. Pokud se objeví odchylky, mělo by být přijato opatření pro nápravu. Hodnocení by se mělo vztahovat na jednoznačně měřitelné cíle, jako je například absence pracovníků.

7. Krok – Zařazení opatření podporující duševní zdraví do celkové politiky organizace

Rozpracovaný plán akcí by se měl stát součástí každodenní praxe v podniku. Věnujte pozornost jakýmkoli signálům stresu, pořádejte pravidelné schůze zaměstnanců, kde se bude hovořit o stresu a psychických problémech. Do cyklů plánování a kontroly zařaďte i plán zlepšení duševního zdraví pracovníků.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner