Evropská kultura

Přestože jsme všichni Evropané, máme při vzájemných mezinárodních kontaktech, co dělat s různou kulturou, s různými vzorci myšlení a chování, s jinými mentálními programy odrážejícími sociální prostředí, ve kterém jednotlivci vyrůstají.

Rozdíly mezi kulturami se projevují v odlišném chápání pojmů, v rozdílných hodnotách, v rozlišování toho, co považujeme za dobré či  zlé, špinavé nebo čisté, ošklivé nebo krásné, nepřirozené nebo přirozené, nenormální či normální. Naše, v dětství pevně osvojené základy  hodnotového systému, se jen těžko mění i proto, že si je většina z nás neuvědomuje.

Pět důležitých aspektů kultury

Hofstedovy výzkumy pomohly vytvořit čtyřrozměrný model rozdílů mezi kulturami, který popisuje sociální nerovnost včetně vztahu k autoritě, vztah jednotlivec – skupina, pojetí mužskosti a ženskosti, způsoby nakládání s nejistotou ve vztahu ke zvládání agrese a vyjadřování emocí a pátý prvek modelu tvoří dlouhodobá a krátkodobá orientace, kterou objevil M. H. Bond při studiu východních kultur.
Dopad jednotlivých dimenzí na manažerskou praxi se projevuje mimo jiné v tom, jak různé
kultury preferují a akceptují rozdílné styly jednání a vzájemnou závislostpodřízených a nadřízených,  jak jsou vnímána privilegia výše postavených, jak jsou řešeny konflikty, skandály, jakou míru iniciativy můžeme očekávat od svých podřízených, kde se sluší říkat ne a kdy je otevřenost považována za hrubost, zda je eticky únosné  jednat s každým stejně a co bude jednotlivce a skupiny v organizaci motivovat. Dále i v tom, co je přehnaná sebedůvěra a co skromnost a zda profesní selhání je katastrofa, nebo je lze prominout, stejně tak jako v tom, jakou máme potřebu svázat svůj profesní život pravidly a postupy, abychom se vyhnuli nejistotě.

Vliv mezikulturních rozdílů na obchodní jednání v Evropě

Navzdory snaze o harmonizaci a unifikaci hospodářského života v Evropě, nemůžeme říci, že dochází k sjednocení kultur jednotlivých zemí ve smyslu vytváření jednotné evropské kultury. Tak jako stále přetrvávají rozdíly v chování a jednání se zahraničními partnery v jednotlivých zemích.

I když kulturní odlišnosti nejsou obecně považovány za nejvýznamnější faktor úspěšnosti v mezinárodním obchodním jednání, poznání a pochopení těchto odlišností může pomoci zlepšit profesionální postup českých podnikatelských subjektů na zahraničních trzích a snížit možnost zbytečných nedorozumění.

Některé prvky kultury a etikety jsou stejné nebo podobné v celé Evropě, jiné se liší. V řadě aspektů se liší např. země severní a jižní Evropy, země západní Evropy a země střední a východní Evropy. K hlavním kulturním faktorům ovlivňujícím vyjednávání v západní Evropě patří:

  • Využití času – pokud jde o využití času, chovají se Evropané obdobně jako Severoameričané
  • Individualismus – západní evropské země bývají řazeny k individualistickým kulturám
  • Hierarchie konformita – v práci i osobním životě se cení pořádek, disciplína a vědomí zodpovědnosti
  • Verbální komunikace – většina Evropanů využívá a očekává přímé jasné formy sdělení, málo toleruje nejasnosti a dvojznačnost v komunikaci
  • Neverbální komunikace – přílišná gestikulace je nevhodná, jak v obchodním, tak společenském styku
  • Obchodní jednání a etiketa – předpokladem úspěšného vyjednávání v Západní Evropě je pečlivá příprava a efektivní vedení samostatného jednacího procesu

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner