12 kroků jak sestavit pro vaši firmu etický kodex

K sestavení etického kodexu je možné přistupovat dvěma styly:

Většinou si společnost volí ten styl, který více souhlasí s její koncepcí a firemní politikou. Přece jenom je mezi oběma styly znatelný rozdíl. Firmy, které mají zaveden direktivní model řízení jsou spíše náchylné k aplikaci amerického modelu a firmy s liberálním přístupem jsou otevřené použití skandinávského modelu rozhodování.

 1. Skandinávský model = klade důraz na prodiskutování a sestavení podnikového kodexu za přítomnosti všech zaměstnanců a dává možnost všem se k němu vyjádřit
 2. Americký model = kodex vytváří top management nebo vlastníci podniku (podle svého uvážení, bez ohledu na názory ostatních zaměstnanců)

Zároveň je nutné si předem stanovit jaký cíl od kodexu očekáváme. Za jakým účelem jej vytváříme. Na tomto základě můžeme vybrat ze tří typů:

1)       Aspirační = stanovení zásad a hodnot (většinou deklarace)

2)       Výchovný = metody řešení etických problémů, normativní ustanovení

3)       Regulační =  soubor podrobně rozebraných pravidel a principů et. řízení

12 kroků k zavedení etického kodexu v podniku

 1. Podpora a schválení kodexu statutárními orgány.
 2. Zapojení – kodex etiky se musí stát součástí strategických dokumentů firmy a měl by také ovlivňovat řízení a správu organizace.
 3. Uvedení do praxe (oběhu) – kodex by měl být vydán ve srozumitelné formě, v přenosné podobě a měl by ho obdržet každá zaměstnanec.
 4. Osobní odezva (reakce) – každému by měla být poskytnuta možnost odezvy, tedy možnost reakce na obsah kodexu.
 5. Ujištění – vedení organizace a manažeři musí zaměstnance ujistit, že kodex bude uplatněn důsledně vůči všem, bez ohledu na mocenské postavení v organizaci.
 6. Kontrakty/ smlouvy – všechny smlouvy by měly obsahovat doložku o kodexu, zejména v těch případech, kdy je kodex možné využít.
 7. Vynutitelnost – především zaměstnanci s musí být vědomi důsledků porušení kodexu, součástí kodexu jsou většinou i sankce za porušení jednotlivých ustanovení.
 8. Pravidelná kontrola- na základě praktických zkušeností a připomínek je potřeba kodex etiky pravidelně novelizovat a revidovat.
 9. Školení a výcvik – provádí se pravidelně podle míry odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.
 10. Překlad – jestliže má organizace zahraniční filiálky, měl by být připraven pro potřeby využití kodexu v těchto pobočkách kvalitní překlad.
 11. Distribuce –  kodex je zpravidla umístěn na webových stránkách organizace a poskytnut všem důležitým skupinám participujícím na podnikání, zejména investorům, dodavatelům a věřitelům.
 12. Každoroční zpráva –  ve výroční zprávě je třeba věnovat stručnou pozornost i využití etického kodexu v praxi organizace a je vhodné přiložit jeho kopii jako přílohu.                                            

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner