Manažerské funkce – I. Rozhodování

V rámci několika následujících článků se budeme dopodrobna věnovat obsahu manažerské práce. Jednou ze základních funkcí, které manažer ve své pozici zastává a na nichž je jeho práce založená je proces rozhodování.

Všichni z nás denně učiníme stovky rozhodnutí. Prvním z nich je naše rozhodnutí vstát z postele, vybrat si oblečení, snídani atd. Tato běžná osobní a logistická rozhodnutí v našem soukromém životě jsou důležitá a v podstatě skrytá. Mnohdy je ani nevnímáme. Rozhodujeme se automaticky na základě nálady, osobních preferencí a plánů. Tyto druhy rozhodnutí pro nás obvykle nejsou složitá a náročná, dokud nenastane nějaká krizová situace. Manažeři se ovšem kromě těchto běžných lidských rozhodnutí dostávají do mnoha složitých, zodpovědných a stresujících situací, kde na jejich správném rozhodnutí stojí osud zaměstnanců i firmy.

Management v zajetí rozhodovacích procesů

Lidé obvykle rozhodování zaměňují za proces samotného řízení. Je to manažerův denní chléb, uplatňuje se napříč celý spektrem manažerských činností. Na kvalitě, rychlosti a výsledku rozhodování závisí činnosti ostatních i existence dané organizace. Manažerské rozhodování je podle odborníků nezřídka označováno za kombinaci vhodného množství vědy a uměleckého talentu.

Rozhodování má několik oblastí. Můžeme na rozhodovací proces nahlížet z obsahové stránky tzv. meritorní. Při náhledu touto optikou odráží rozhodování odlišnosti a specifika jednotlivých oborů v nichž se proces odehrává. Například rozhodování o investicích, marketingové strategii, organizačním uspořádání, výběru personálu.

Oproti tomu můžeme a rozhodování nahlížet také z formální logické (procedurální) stránky. Ta vychází ze společných rysů rozhodovacích procesů. Z pohledu teoretického nebo aplikačního. Záleží na orientaci rozhodování.

Jak se rozhodnout?

Rozhodovací proces představuje úsilí o získání optimálního řešení situace s nejméně dvěma variantami. Pokud řešitel najde pouze jedno řešení, pak se nejedná o rozhodnutí. Manažer rozhoduje, aby napravil problémy – tedy odchylky od normálního stavu věcí. Rozhodovat můžeme o problémech existujících (havárie, poruchy, krize) nebo potenciálních (investice, spolupráce, výběr zaměstnanců).

Každý rozhodovací proces má několik kroků:

1. Agregovanější členění

 • analýza okolí
 • návrh řešení
 • volba řešení
 • kontrola výsledků

2. Detailnější členění

 • identifikace rozhodovacího problému
 • jeho analýza a formulace
 • stanovení kritérií hodnocení
 • tvorba variant řešení problému (variant rozhodování)
 • hodnocení důsledků (dopadů, účinku) variant a výběr varianty určené k realizaci
 • realizace zvolené varianty
 • kontrola výsledku realizace

Realizace je ovšem chápána jako samostatný proces a v praxi nespadá do náplně činnosti manažerského rozhodování. Stejně tak kontrola výsledků. Jsou to další funkce, se kterými se manažer musí umět ve své práci vypořádat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner