Manažerské funkce: 1. Rozhodování

banner essential webinars

V rámci několika následujících článků se budeme dopodrobna věnovat obsahu manažerské práce. Jednou ze základních funkcí, které manažer ve své pozici zastává a na nichž je jeho práce založená je proces rozhodování.

Všichni z nás denně učiníme stovky rozhodnutí. Prvním z nich je naše rozhodnutí vstát z postele, vybrat si oblečení, snídani atd. Tato běžná osobní a logistická rozhodnutí v našem soukromém životě jsou důležitá a v podstatě skrytá. Mnohdy je ani nevnímáme. Rozhodujeme se automaticky na základě nálady, osobních preferencí a plánů. Tyto druhy rozhodnutí pro nás obvykle nejsou složitá a náročná, dokud nenastane nějaká krizová situace. Manažeři se ovšem kromě těchto běžných lidských rozhodnutí dostávají do mnoha složitých, zodpovědných a stresujících situací, kde na jejich správném rozhodnutí stojí osud zaměstnanců i firmy.

Management v zajetí rozhodovacích procesů

Lidé obvykle rozhodování zaměňují za proces samotného řízení. Je to manažerův denní chléb, uplatňuje se napříč celý spektrem manažerských činností. Na kvalitě, rychlosti a výsledku rozhodování závisí činnosti ostatních i existence dané organizace. Manažerské rozhodování je podle odborníků nezřídka označováno za kombinaci vhodného množství vědy a uměleckého talentu.

Rozhodování má několik oblastí. Můžeme na rozhodovací proces nahlížet z obsahové stránky tzv. meritorní. Při náhledu touto optikou odráží rozhodování odlišnosti a specifika jednotlivých oborů v nichž se proces odehrává. Například rozhodování o investicích, marketingové strategii, organizačním uspořádání, výběru personálu.

Oproti tomu můžeme a rozhodování nahlížet také z formální logické (procedurální) stránky. Ta vychází ze společných rysů rozhodovacích procesů. Z pohledu teoretického nebo aplikačního. Záleží na orientaci rozhodování.

Jak se rozhodnout?

Rozhodovací proces představuje úsilí o získání optimálního řešení situace s nejméně dvěma variantami. Pokud řešitel najde pouze jedno řešení, pak se nejedná o rozhodnutí. Manažer rozhoduje, aby napravil problémy – tedy odchylky od normálního stavu věcí. Rozhodovat můžeme o problémech existujících (havárie, poruchy, krize) nebo potenciálních (investice, spolupráce, výběr zaměstnanců).

Každý rozhodovací proces má několik kroků:

1. Agregovanější členění

 • analýza okolí
 • návrh řešení
 • volba řešení
 • kontrola výsledků

2. Detailnější členění

 • identifikace rozhodovacího problému
 • jeho analýza a formulace
 • stanovení kritérií hodnocení
 • tvorba variant řešení problému (variant rozhodování)
 • hodnocení důsledků (dopadů, účinku) variant a výběr varianty určené k realizaci
 • realizace zvolené varianty
 • kontrola výsledku realizace

Realizace je ovšem chápána jako samostatný proces a v praxi nespadá do náplně činnosti manažerského rozhodování. Stejně tak kontrola výsledků. Jsou to další funkce, se kterými se manažer musí umět ve své práci vypořádat.