Manažerské role – Co všechno obnáší práce vedoucího pracovníka?

Manažeři se musí denně vyrovnávat s nutností pracovat v rámci sociálních systémů se složitými a dynamickými vztahy mezi několika faktory. Úspěch jejich řízení se odvíjí od několika základních vlivů.

Mezi hlavní faktory ovlivňující manažerské role patří:

 1. Osobnostní vlastnosti vedoucího pracovníka
 2. Postoje, potřeby a osobnostní charakteristiky členů řízené skupiny
 3. Specifika organizace – její účel, struktura, povaha úkolů atd.
 4. Ukazatelé vnějšího prostředí – ekonomické, sociální, politické, legislativní, ekologické, technologické

Na základě práce s těmito vlivy vyžaduje manažerská profese speciální schopnosti a přípravu. Práce je založena na organizování a zabezpečení správného provedení všech činností vedoucích ke splnění cílů organizace. Cíle, které jsou navázané na potřeby vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, státu i společnosti. S těmito všemi skupinami přicházejí manažeři do kontaktu a jejich zájmy musí brát při své práci a komunikaci s nimi v potaz.

Splnění všech potřeb a cílů organizace a s ní propojených osob, je složitý úkol. Při jeho plnění se musí manažer chopit hned několika rolí. Klasické dělení Henriho Mintzberga klasifikuje manažerské činnosti do tří skupin:

Interpersonální role

Tyto role jsou založeny na pravomoci a zodpovědnosti manažera za komunikaci s partnery uvnitř i mimo organizaci. Ve své funkci proto manažer zastává tři základní role:

 • představitele organizace (“figurehead“)
 • “vůdce“ organizace (“leader“)
 • spojovacího článku (“liason“)

Informační role

Tato role spočívá ve vytváření, sběru, přenosu, třídění, filtraci a využití informací, tj. v informačních procesech:

 • monitorujícího příjemce informací (“monitor“)
 • šiřitele informací (“disseminator“)
 • mluvčího organizace (“spokeperson“)

Rozhodovací role

Tato tole je nejvíce viditelným projevem jeho cílevědomé práce k dosažení cílů organizace. Jsou to právě informace, které manažer přetváří na hodnoty důležité pro řídící systém firmy. Zahrnuje:

 • podnikatelskou (“entreprenerurial“)
 • řešení problémů (disturbance-handler“)
 • alokace zdrojů (“resource-allocator“)
 • vyjednavače (“negotiator“)

Všechny tyto role jsou odvozené od náplně manažerské práce  – řízení, rozhodování, kontroly a organizování všech firemních procesů, výběru a alokace lidských zdrojů a komunikace se zainteresovanými stranami. Všechny role jsou vzájemně propojené, nepostradatelné a vzájemně se ovlivňují. Umění manažera, tedy vedoucího pracovníka spočívá především ve schopnosti vybalancovat všechny tyto role a sladit je v efektivním využití sil, schopností i času. V rámci nejnovější literatury zabývající se rozvojem managementu a novými prvky přidávají autoři také roli administrativní –  administrátora (processor of paperwork), sledování a kontroly úkolů (monitor of policies), správce rozpočtů (administrátor of budgets).


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner