Manažerské role: Co všechno obnáší práce vedoucího pracovníka

Manažeři se musí denně vyrovnávat s nutností pracovat v rámci sociálních systémů se složitými a dynamickými vztahy mezi několika faktory. Úspěch jejich řízení se odvíjí od několika základních vlivů.

Mezi hlavní faktory ovlivňující manažerské role patří:

 1. Osobnostní vlastnosti vedoucího pracovníka
 2. Postoje, potřeby a osobnostní charakteristiky členů řízené skupiny
 3. Specifika organizace – její účel, struktura, povaha úkolů atd.
 4. Ukazatelé vnějšího prostředí – ekonomické, sociální, politické, legislativní, ekologické, technologické

Na základě práce s těmito vlivy vyžaduje manažerská profese speciální schopnosti a přípravu. Práce je založena na organizování a zabezpečení správného provedení všech činností vedoucích ke splnění cílů organizace. Cíle, které jsou navázané na potřeby vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, státu i společnosti. S těmito všemi skupinami přicházejí manažeři do kontaktu a jejich zájmy musí brát při své práci a komunikaci s nimi v potaz.

Splnění všech potřeb a cílů organizace a s ní propojených osob, je složitý úkol. Při jeho plnění se musí manažer chopit hned několika rolí. Klasické dělení Henriho Mintzberga klasifikuje manažerské činnosti do tří skupin:

Interpersonální role

Tyto role jsou založeny na pravomoci a zodpovědnosti manažera za komunikaci s partnery uvnitř i mimo organizaci. Ve své funkci proto manažer zastává tři základní role:

 • představitele organizace (“figurehead“)
 • “vůdce“ organizace (“leader“)
 • spojovacího článku (“liason“)

Informační role

Tato role spočívá ve vytváření, sběru, přenosu, třídění, filtraci a využití informací, tj. v informačních procesech:

 • monitorujícího příjemce informací (“monitor“)
 • šiřitele informací (“disseminator“)
 • mluvčího organizace (“spokeperson“)

Rozhodovací role

Tato tole je nejvíce viditelným projevem jeho cílevědomé práce k dosažení cílů organizace. Jsou to právě informace, které manažer přetváří na hodnoty důležité pro řídící systém firmy. Zahrnuje:

 • podnikatelskou (“entreprenerurial“)
 • řešení problémů (disturbance-handler“)
 • alokace zdrojů (“resource-allocator“)
 • vyjednavače (“negotiator“)

Všechny tyto role jsou odvozené od náplně manažerské práce  – řízení, rozhodování, kontroly a organizování všech firemních procesů, výběru a alokace lidských zdrojů a komunikace se zainteresovanými stranami. Všechny role jsou vzájemně propojené, nepostradatelné a vzájemně se ovlivňují. Umění manažera, tedy vedoucího pracovníka spočívá především ve schopnosti vybalancovat všechny tyto role a sladit je v efektivním využití sil, schopností i času. V rámci nejnovější literatury zabývající se rozvojem managementu a novými prvky přidávají autoři také roli administrativní –  administrátora (processor of paperwork), sledování a kontroly úkolů (monitor of policies), správce rozpočtů (administrátor of budgets).