Řízení změn v organizaci

Existence organizace v dnešní době je závislá především na její schopnosti dobře se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám. Případně umět si přizpůsobit okolní podmínky svojí existenci. V obou těchto případech je ale klíčová dovednost „umět identifikovat, zavádět a řídit změny“.

Život organizace však neovlivňují pouze okolní podmínky, jako jsou podněty od zákazníků, dodavatelů, vlastníků, vývoj hospodářského či ekonomického cyklu nebo politika daného státu. Změnu v určitém podniku může vyvolat také interní prostředí, na němž se podílejí zaměstnanci, manažeři nebo používané technologie v podniku. Právě digitální a informační technologie jsou jeden z hnacích nástrojů ekonomiky 21. století a jejich rozvoj je velmi dynamický.

Právě z těchto důvodů vyplývá velký důraz na řízení v turbulentním prostředí a management se tak mění na řízení změn a jejich procesu.

Základními typy změn, se kterými se musí vypořádat každá organizace alespoň jednou za svoji dobu existence, jsou:

Rozvojová nebo strategická změna

Jsou to zásadní změny v organizaci, které vyvolávají další změny v procesech či zdrojích organizace. Bývají součástí strategického řízení a mají delší životní cyklus.

Typickým příkladem je budování strategie firmy formou strategického řízení. To v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí náhodou, ale dle předem přesně naplánovaných, dlouhodobých záměrů.

Jedná se tedy o řízení změn, které zasahují celou organizaci a to zaváděním těchto změn (implementace změn). Takové změny jsou mnohdy realizovány formou projektů s využitím projektového řízení.

Provozní změna

Jsou to dílčí změny, které nemají zásadní vliv na změnu procesů, řízení či fungování organizace. Mohou se týkat dílčí změny procesů, technologií nebo změn v průběhu projektů.

Řízení změn je jednou z manažerských dovedností, která je nezbytná pro úspěšný pohyb vpřed. Mimo samotného procesu řízení změny zahrnuje schopnost také změnu předvídat, včas se přizpůsobit, připravit a rychle reagovat. Právě z těchto důvodů je se změnami provázán i marketing, pomocí něhož jsou vlastníci a management firmy schopni predikovat vývoj trhu. Využívají k tomu marketingové nástroje jako je analýza konkurence, marketingové průzkumy trhu a zákazníků, simulace, prognózování a další.

Významný autor v oblasti řízení změn  Kotter ve své knize Leading change uvádí:

Mnohem lepších výsledků dosáhneme, nebudeme – li změny řídit, ale vést.“


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner